«اطراف» یک مجموعه است.
مجموعه ای از طرف دیزاین به طرف دیزاین.