«اطراف» یک مجموعه است.

مجموعه‌ای از طرف دیزاین به طرف دیزاین.

«اطراف» تمام طرف‌هاست.

از هر طرف به هر طرف

تمام حقوق براى مجموعه‌ى اطراف محفوظ است.

© 2021 Atrough. All Rights Reserved